Rio 2016: Bolesny upadek gimnastyka

0%
: 0:19 : 51 :
: Efektowny upadek